Gmina  Stegna przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,GMINA STEGNA – UDOSTĘPNIENIE INTERNETU MIESZKAŃCOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

Główne założenia projektu

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stegna poprzez zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym za pomocą:

 • Bezpłatnego udostępnienia 32 gospodarstwom domowym komputerów z darmowym dostępem do Internetu.
 • Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, poprzez szkolenia.
 • zakup oraz dostarczenie dla 18 jednostek podległych Gminie Stegna  (w tym 13 świetlic, szkoły, biblioteki)   113 komputerów z dostępem do Internetu wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy.
 • wykorzystanie nowych technologii informatycznych poprzez wprowadzenie do wszystkich szkół podległych Wnioskodawcy, nowoczesnego, wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji pomiędzy szkołą, a rodzicami uczniów, w postaci tzw. e-dzienników.

Co to jest e-dziennik

 • e-Dziennik jest internetowym odpowiednikiem dziennika szkolnego.
 • Ułatwia kontrolę rodziców nad postępami w nauce dziecka.
 • Pozwala przekazywać informacje nie tylko o ocenach, ale również o nieobecnościach ucznia oraz komunikaty szkolne i uwagi o zachowaniu ucznia.
 • Ułatwia kontakt pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 • Umożliwia szybkie informowanie rodziców o terminach wywiadówek, imprez okolicznościowych, itp.
 • Dostęp do systemu realizowany jest przez internet przy użyciu dowolnej przeglądarki stron www (np. Internet Explorer, FireFox lub Opera).
 • e-Dziennik może być używany we wszystkich typach szkół oraz w zespołach szkół.
 • Dostęp do danych jest możliwy z każdego miejsca i o każdej porze.
 • Nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Możliwość bieżącego kontrolowania ocen, nieobecności i uwag ucznia przez jego rodziców znakomicie ułatwia bieżący szybki kontakt rodziców ze szkołą. I to jest główna zaleta tego typu systemów. Korzyści istnieją głównie dla rodziców, a w konsekwencji również dla uczniów.

Jak otrzymać komputer z dostępem do Internetu?

osoba chcąca wziąć udział w projekcie zobowiązana jest do dostarczenia następujących dokumentów:
a) Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

 • kserokopię decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczeń rodzinnych, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej (jeśli dotyczy),
 • kserokopię zaświadczenia o czasowym meldunku (jeśli dotyczy)
 • w przypadku osób uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego kserokopię zaświadczenia o pobieraniu nauki (jeśli dotyczy)
 • w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym/znacznym lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy)
 • opinia dyrektora szkoły potwierdzająca wyniki w nauce ucznia za rok 2012/2013 (jeśli dotyczy)

b) Oświadczenie o dochodach i ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wraz
z załącznikami.

Do kogo skierowany jest projekt:

a. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego,
b. dzieci i młodzież ucząca się, osiągające wysokie wyniki w nauczaniu, zgodnie z opisanymi niżej wymaganiami.
c. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
d. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
e. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
f. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
g.  osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.
Osobom z wybranych do projektu gospodarstw domowych, zostaną przekazane komputery z dostępem do Internetu. Uczestniczyć będą w 2 szkoleniach, co podniesie ich kompetencje  informatyczne i zapozna z nowymi formami komunikacji.  Gmina Stegna zapewni  darmowy dostęp do Internetu w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

Warunki uczestnictwa w Projekcie

KRYTERIA OBLIGATORYJNE  (do spełnienia oba łącznie):
1) Osoba Zgłaszana jest zameldowana na terenie Gminy Stegna
2) W gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje osoba Zgłaszana nie ma komputera oraz dostępu do Internetu.
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE  (do spełnienia minimum jeden z poniższych):
Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby  spełniające następujące kryteria formalne:

1. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego, typowana do otrzymywania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
1)  Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje (według Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty):

a.  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
c. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
d. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty wymienionej a art. 8 ust. 1 pkt  Ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej

a. Kwotą tą, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 6 poz.593 z późniejszymi zmianami) jest kwota 456,00 zł netto na osobę w rodzinie.
b. Świadczeniem rozpatrywanym w przypadku wsparcia socjalnego dzieci i młodzieży jest stypendium szkolne.

 

2. Dzieci i młodzież ucząca się osiągająca wysokie wyniki w nauce (średnia powyżej 4,0), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1.270,00 zł).

3. Rodziny zastępcze zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.) tj.: Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie

4 Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej:
1)Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (Dział I, art. 8 ust. 1 Ustawy o pomocy  społecznej)

a. osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto
b. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 456,00 zł netto

2) W ocenie nie będą brane świadczenia wypłacane przy przekroczeniu kryterium dochodowego.

5. Rodziny spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
1) Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

a.a. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
a.b. opiekunowi faktycznemu dziecka
a.c. osobie uczącej się

2) W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem uprawniającym jest
przyznany zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.
3) W ocenie nie będą brane świadczenia wypłacane przy przekroczeniu kryterium dochodowego.

6. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z
orzeczeniem równoznacznym.
1) W przypadku osób niepełnosprawnych kryterium wsparcia stanowić będą dokumenty wydane przez właściwy organ orzeczniczy, stwierdzający wymagany stopień niepełnosprawności
2) Podmiotami uprawnionymi do orzekania w sprawach niepełnosprawności od dnia 1 stycznia 1998r. Są Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
3) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

a. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalono 3 stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki
b. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku osób poniżej 16 roku życia ustalono niepełnosprawności bez podziału na stopnie
c. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeczonego przez Powiatowy Zespół do Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przypadku osób powyżej 16 roku życia lub posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób poniżej 16 roku życia

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) orzeka o:

a. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
b. całkowitej niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c. częściowej niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
d. warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest posiadanie orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub posiadanie orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy

5) o udział w projekcie mogą ubiegać się także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 1 stycznia 1998r. przez następujące organy orzecznicze:

a. Komisja do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub drugiej grupy inwalidów
b. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

6) o udział w projekcie mogą ubiegać się także osoby posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane od 1 stycznia 1998 do 16 sierpnia 1998 o:

a. całkowitej niezdolności do pracy – znaczny stopień niepełnosprawności
b. niezdolność do samodzielnej egzystencji – znaczny stopień niepełnosprawności
c. częściowej niezdolności do pracy – umiarkowany stopień niepełnosprawności

7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń  Emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS  Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

Do obowiązków Beneficjenta Końcowego, który otrzyma komputer wraz z dostępem do Internetu należeć będzie w szczególności:

a) przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu,
b) zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu
c) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu,
d) przestrzeganie legalności oprogramowania,
e) eksploatacja sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,
f) Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, w
szczególności:
· Gminą Stegna
· Podmiotami zajmującymi się dostarczeniem sprzętu
· Podmiotami zajmującymi się dostarczeniem Internetu
· Umożliwianie przeprowadzania kontroli otrzymanego sprzętu w miejscu zamieszkania.
g)Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Koordynatora Projektu o okolicznościach uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania)
h) BENEFICJENT KOŃCOWY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ ZA EWENTUALNE ZAGINIĘCIE LUB ZNISZCZENIE SPRZĘTU WYNIKAJĄCE Z JEGO WINY.

 

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin rekrutacji do projektu zostaną udostępnione w formie papierowej w  w Urzędzie Gminy Stegna, ul. Gdańska 34 (pokój nr 2)
Dokumenty zgłoszenia do projektu zostaną udostępnione w formie elektronicznej na  stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna, w zakładce projektu. www.stegna.pl
Kompletny, wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną Formularz zgłoszenia do projektu obowiązkowo należy złożyć w Urzędzie Gminy Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, w sekretariacie.
W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Termin składania zgłoszeń od 25.11.2013 do 16.12.2013 r. do godziny 14:00.
Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela biuro projektu: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 2, tel. 55 247 81 71 wew. 30, e –mail: iwona.wojtasik@stegna.pl