INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

 

Szanowni Państwo !

Wszystkim uczestnikom projektu pragnę  serdecznie podziękować za współpracę. Dzięki  determinacji osób objętych wsparciem projektu, udało nam się w terminie i na czas dostarczyć sprzęt komputerowy i zainstalować Internet w Gospodarstwach Domowych,  w Szkołach jak i w świetlicach wiejskich.

Przypominamy, iż celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stegna poprzez zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym za pomocą:

  1. Bezpłatnego udostępnienia 32 gospodarstwom domowym komputerów z darmowym dostępem do Internetu przez okres 5 lat .
  2.  Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, poprzez szkolenia.
  3. zakup oraz dostarczenie dla 20 jednostek podległych Gminie Stegna  komputerów z dostępem do Internetu wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Promocją w projekcie zajmował się Pan Wojciech Zdunek, który odpowiedzialny był za przygotowanie odpowiednich materiałów promocyjnych tj. broszury, ulotki i plakaty informacyjne. Przeprowadzał również dla Państwa spotkania informacyjne i przekazywał odpowiednie formularze zgłoszeniowe do konkursu.  Utworzenie specjalnej strony internetowej informującej o projekcie,  oraz tablice informacyjne, które zostały zamieszczone w szkołach należały także do zadań promocyjnych, które zostały wykonane  przez Pana Wojciecha.

Firmą odpowiedzialną za przeszkolenie naszej  Rady Pedagogicznej w zakresie wdrożenia e-dziennika w Szkołach była Firma Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie. Natomiast szkolenia w zakresie obsługi komputera oraz obsługi  Internetu dla Uczestników z Gospodarstw Domowych zapewnił Wykonawca KOMPTEL  Pani  Agnieszka Gołębiewska z Maków Maz.

Serdecznie informujemy, iż w przypadku wystąpienia awarii komputera lub brak łączności z Internetem, należy się zgłosić do Wykonawcy Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Zgłoszenia awarii będą przyjmowane:

-całodobowo faksem pod nr 22 201 29 55

-telefonicznie na numer telefonu 22 642 59 43 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

-całodobowo na adres e-mail: serwis@maxto.pl 


INFORMACJA O DOSTAWIE KOMPUTERÓW

Gmina Stegna informuje, iż dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem oraz instalacja Internetu do siedzib jednostek podległych Gminie oraz do 32 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do projektu pn.: „Gmina Stegna udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” odbędzie się w dniach od 05 do 16 maja 2014 r.
Dostawa będzie realizowana przez firmę: Maxto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
Natomiast podłączenie do Internetu przeprowadzi firma INM Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STEGNA ZAKWALIFIKOWANYCH DO

W dniach 15 i 16 maja 2014 r firma Maxto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka S.K.A. organizuje szkolenie z podstaw obsługi komputera i Internetu dla osób zakwalifikowanych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” realizowanego w obszarze działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenie odbędzie się w Sali Komputerowej w Zespole Szkół w Stegnie, mieszczącej się przy ulicy ul. Powstańców Warszawy 2.
Szkolenie będzie się odbywać się w dwóch etapach: I część szkolenia będzie obejmować kurs podstawowej obsługi komputera, druga część szkolenia obejmować będzie kurs korzystania z Internetu. Dla osób z każdego gospodarstwa domowego, któremu zostało przyznane wsparcie w ramach ww. projektu, uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe.


Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 03.04.2014r w Urzędzie Gminy Stegna nastąpiło otwarcie ofert w ramach przetargu ,,Dostawa zestawów komputerowych wraz z ubezpieczeniem i oprogramowaniem drukarek i łącza internetowego oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkaniom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

Do przetargu została złożona jedna oferta. Komisja przetargowa dokonała otwarcia oferty, obecnie trwają czynności sprawdzające zgodności treści oferty co do warunków zamówienia.

Uprzejmie prosimy w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej osobiście w Biurze  Projektu na ul. Gdańska 34 pokój nr 2  w Urzędzie Gminy w Stegnie lub listownie wysyłając na adres Urząd Gminy w Stegnie, Biuro Projektu „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkaniom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

Prosimy o  przesyłanie takich informacji również mailem lub faksem.
Na adres: iwona.wojtasik@stegna.pl lub faxem: nr 55 247 83 95

 


Ogłosiliśmy przetarg na dostawę komputerów

informację na ten temat uzyskać można  na stronie www.stegna.pl w BIP zakładce przetargi

 


Lista beneficjentów ostatecznych – wyniki

Szanowni Państwo zakończyliśmy rekrutację do Projektu „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

DOC_ICO-2wyniki – lista beneficjentów


PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI

Wójt Gminy Stegna informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników do projektu pn.: „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do dnia 20.12.2013r. (piątek) do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, pokój nr 2.

DOC_ICO-2przedłużenie terminu rekrutacji


Gorąco zachęcam Państwa do wzię­cia udziału w nowym projekcie ,,Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe­mu osób zamieszkałych w naszej gminie.

Doskonale zdaję sobie sprawę z możliwości jakie w obecnych czasach daje dostęp do sieci internetowej. Stała się ona nieodłącznym elementem naszej codzienno­ści, a rola Internetu z pewnością będzie ro­sła. Nie chcę, aby bariera finansowa sta­ła się przyczyną braku możliwości dostępu do Internetu dla naszych mieszkańców, dla­tego 32 gospodarstwa domowe zyskają darmowy dostęp do sieci, 13 świetlic oraz 5 placówek edukacyjnych wyposa­żonych zostanie w sprzęt komputero­wy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do Internatu. Projekt w głównej mierze skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, gdzie dostęp do Inter­netu jest utrudniony. Wierzę, że dzięki nasze­mu i Państwa zaangażowaniu otrzymają one doskonałe źródło wiedzy, informacji, nauki oraz rozrywki.

W tej ulotce zamieszczone zostały podsta­wowe informacje na temat projektu oraz możli­wości uczestnictwa w nim. Serdecz­nie zapraszam do współpracy.