GMINA STEGNA – UDOSTĘPNIENIE INTERNETU MIESZKAŃCOM
ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM


w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8.
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Wartość projektu: 1 254 169,80 zł